ໂອກາດສຳລັບການສ້າງອາຊີບກັບພວກເຮົາ ໃນການສ້າງສັນ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາທີມງານ ເຂົ້າໃນວຽກງານການອະນຸລັກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ !

ມູນລະນິທິ ເສົາຫລາ ເພື່ອການອະນຸລັກພື້ນທີ່ເຂດສາຍພູຫລວງ (the Saola Foundation for Annamite Mountains Conservation) ເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ເປັນກຸ່ມວິຊາການ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳໃນດ້ານອະນຸລັກທີ່ມີມຸ້ງໝັ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສົບການຫຼາຍທົດສະວັດໃນການສຳຫຼວດ ເສົາຫລາ ແລະ ສັດປ່າຕາມພື້ນທີ່ສາຍພູຫຼວງລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນທາງມູນລະນິທິກຳລັງການກະກຽມສ້າງແຜນງານ ແລະ ພັດທະນາວິທີການສະເພາະເພື່ອຊອກຫາ ເສົາຫລາ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ໃນ ສປປ ລາວ, ວິທີການຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະການຄົ້ນຫາ ເສົາຫລາ ເຊິງປະກອບມີການນຳໃຊ້ໝາໃນການດົມກິ່ນຄົ້ນຫາ, ການແກະ (ຕິດຕາມ) ຮ່ອງຮອຍສັດປ່າ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນມູນສັດ, ຮອຍຕີນ, ຮອຍການກິນພືດ ແລະ ອື່ນໆ), ແລະ ການນຳໃຊ້ ເຄື່ອງມີການກວດຫາທາດກຳມະພັນ (DNA) ແບບພົກພາໃນພາກສະຫນາມ (ຈາກມູນສັດ) ເຂົ້າໃນແຜນງານເພື່ອດໍາເນີນການຊອກຫາ ເສົາຫລາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິງເປັນວິທີການໄຫ່ມ ທີ່ຈະຖືກໃຊ້ໃນວຽກງານອະນຸລັກຄັ້ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ.

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່ມີຄວາມມັກຮັກ, ມີຄວາມສົນໃຈມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະເຮັດວຽກໄລຍະຍາວ ແລະ ຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງທີມງານອະນຸລັກເສົາຫລາ ແລະ ສາມະຊິກໃໝ່ໃນທີມງານຈະໄດ້ຖືກຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນມືອາຊີບເພື່ອພັດທະນາດ້ານທັກສະຄວາມຮູ້ ເພື່ອຈະບັນຈຸໃສ່ທີມງານສຳຫຼວດພາກສະໜາມຊອກຫາເສົາຫລາ ໃນໄລຍະການຄົ້ນຫາຢ່າງເຂັ້ມຂຸ້ມ.

Martha head copy 4.jpg

ເສົາຫລາ - Saola Pseudoryx nghetinhensis

 
 

ແມ່ນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳ້ນົມ ຂະຫນາດໃຫ່ຍ, ເປັນສັດທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ເປັນສັດສະເພາະຖິ່ນ ທີ່ອາໃສຢູເຂດສາຍພູຫລວງ ຕາມຊາຍແດນ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ພົບບ່ອນໃດໃນໂລກ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ເຊິ່ງຖືກຈັດເປັນສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ I ຂອງສັດນຳ້ ແລະ ສັດປ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ການລ່າສັດໂດຍການໃສ່ແຮ້ວ ແລະ ການສູນເສຍຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຂອງມັນຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫນ້າວິຕົກ, ເພື່ອຊ່ວຍໃນການອະນຸລັກ ເສົາຫລາ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຊອກຫາ ໂຕເສົາຫລາ ຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມັນຢູ່ພາຍໃນຖີນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມັນ ເຊິງນີ້ເປັນບູລິມະສິດສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງມູນລະນີທິ ເສົາຫລາ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການອະນຸລັກ ເສົາຫລາ ໃນປັດຈຸບັນນີ້

ຂໍ້ມູນເພິີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບເສົາຫລາ www.saolafoundation.org/saola-status

 
 
detection-dog.png

ການນຳໃຊ້ໝາດົມກີ່ນ - Conservation Detection Dog

ມູນລະນິທິ ເສົາຫລາ ເພື່ອການອະນຸລັກພື້ນທີ່ເຂດສາຍພູຫລວງ ແມ່ນໄດ້ພັດທະນາໂຄງການ ໃນການນໍາໃໍຊ້ໝາ ເຂົ້າໃນວຽກງານການອະນຸລັກສັດປ່າ ໂດຍສະເພາະ ການຊອກຫາສັດປ່າ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ການນຳໃຊ້ໝາເພື່ອການຊອກຫາສັດປ່າທີ່ອາໄສໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ໝາ ທີ່ມີທັກສະ ແລະ ຖືກຝຶກມາເປັນຢ່າງດີ ສາມາດລະບຸແລະຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກິ່່່ນໄດ້ຢ່າງລະອຽດໂດຍໃຊ້ປະສາດສຳພັດ, ການດົມກິ່ນ ເພື່ອຊອກຫາສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົາຢາກຄົ້ນຫາ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນ ໂຕເສົາຫລາ. ໝາແມ່ນແກນຫຼັກຂອງທີມງານ ແລະ ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຫົວໜ້າທີມ ແລະ ຜູ້ດູແລໜາ, ເຊິ່ງວຽກນີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ ແລະ ດູແລໝາທີ່ມີຄວາມພິເສດດັ່ງກ່າວ

tracking.jpeg

ການແກະຮ່ອງຮອຍ ສັດປ່າ - Animal Tracking

 

ການແກະຮອຍ ເສົາຫລາ ໂດຍອີງໃສ່ຮ່ອງຮອຍຂອງມັນ ແມ່ນຈະເປັນວິທີທີ່ໄວທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງເສົາຫລາ ໄດ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຄວາມຮູ້ນີ້ຈະເປັນພື້ນຖານ ຂອງຄູ່ມືໃນການສໍາຫຼວດ ເພື່ອຊອກຫາ ເສົາຫລາ ແລະ ປະຊາກອນຂອງ ເສົາຫລາ ໃນເຂດສາຍພູຫລວງ. ການ​ແກະຮອຍ​ສັດປ່າເປັນ​ທັກ​ສະ​ພິ​ເສດ​ ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫນ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້. ການແກະຮອຍສັດ ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທີ່ເລິກເຊິ່່ງ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ເຂັ້້ມຂຸ້ນ ກ່ຽວກັບຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆຂອງສັດປ່າ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງມັນ. ທັກສະການການເກະຮ່ອງຮອຍສັດ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ຍົກຍ້ອງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສາກົນ, ແລະ ການແກະຮ່ອງຮອຍສັດເປັນອາຊີບສໍາລັບຫຼາຍຄົນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມແລະໂຄງການຝຶກອົບຮົມເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການແລະສົ່ງເສີ່ມທັກສະຕ່າງໆ.

ປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາສະມາຊິກທີມງານ ພາຍໃນປະເທດ ຜູ້ທີ່ມີສົນໃຈທີ່ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທີມງານໂດຍມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບມູນນິທິເສົາຫລາໃນໄລຍະຍາວ, ເຕັມໃຈທີ່ຈະເປີດຮັບຄວາມຮູ້ແລະຮຽນເຕັກນິກສີ່ງໃຫມ່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອບັນຈຸໃສ່ໃນທີມງານຊອກຫາເສົາຫລາຕາມແຜນງານຂອງອົງການ ເຊິ່ງຕຳແໜ່ງທີ່ຈະປະກອບໃສ່ໃນວຽກງານນີ້ປະກອບມີ:

ຕຳແໜ່ງເປີດຮັບສະໝັກ - Job Vacancies

 
 
ຫົວໜ້າທີມງານໝາ Detection Dog Team Leader
 

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງ ໜ້າທີ່, ທັກສະ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແບບຟອມ ວິທີການສະໝັກ (ກົດ ຊ່ອງທາງການສະໝັກ ດ້ານລຸ່ມ)

sq1.jpeg

ນັກແກະຮ່ອງຮອຍສັດ

sq4.png

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງ ໜ້າທີ່, ທັກສະ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແບບຟອມ ວິທີການສະໝັກ (ກົດ ຊ່ອງທາງການສະໝັກ ດ້ານລຸ່ມ)

ຫົວໜ້າທີມງານພາກສະໜາມ (ບໍລິຄຳໄຊ)

sq2.jpeg

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງ ໜ້າທີ່, ທັກສະ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແບບຟອມ ວິທີການສະໝັກ (ກົດ ຊ່ອງທາງການສະໝັກ ດ້ານລຸ່ມ)

IMG_2913.JPG

ຜູ້ຊ່ວຍສ້າງສື່ໂຄສະນາ

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງ ໜ້າທີ່, ທັກສະ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແບບຟອມ ວິທີການສະໝັກ (ກົດ ຊ່ອງທາງການສະໝັກ ດ້ານລຸ່ມ)

ຜູ້ຊ່ວຍ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ທົ່ວໄປ

sq3.png

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງ ໜ້າທີ່, ທັກສະ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແບບຟອມ ວິທີການສະໝັກ (ກົດ ຊ່ອງທາງການສະໝັກ ດ້ານລຸ່ມ)