Animal Tracking - ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບການແກະຮ່ອງຮອຍສັດປ່າ

 

ການແກະຮອຍ ເສົາຫລາ ໂດຍອີງໃສ່ຮ່ອງຮອຍຂອງມັນ ແມ່ນຈະເປັນວິທີ ທີ່ໄວທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງ ເສົາຫລາ ໄດ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຄວາມຮູ້ນີ້ ຈະເປັນພື້ນຖານ ຂອງຄູ່ມືໃນການສໍາຫຼວດ ເພື່ອຊອກຫາ ເສົາຫລາ ແລະ ປະຊາກອນຂອງ ເສົາຫລາ ໃນເຂດສາຍພູຫລວງ

 

ການ​ແກະຮອຍ​ສັດປ່າ (Animal tracking)​ ເປັນ​ທັກ​ສະ​ພິ​ເສດ​ ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫນ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້. ການແກະຮອຍສັດຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ທີ່ເລິກເຊິ່່ງ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ເຂັ້້ມຂຸ້ນ ກ່ຽວກັບຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆຂອງສັດປ່າ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງມັນ. ຄົນທ້ອງຖິ່ນໃນ ສປປລາວ ມີຫຼາຍຄົນເກັ່ງໃນຊອກຫາສັດປ່າ ຫຼືຮ່ອງຮອຍຂອງມັນ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າພວກເຂົາຈະເປັນຜູ້ແກະຮອຍ ທີ່ເກັ່ງ. ການແກະຮ່ອງຮອຍສັດແມ່ນທັກສະທີ່ແຕກຕ່າງ ເຊິ່ງຕ້ອງການຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຫຼາຍກ່ວາ ຄວາມສາມາດການຊອກຫາສັດ.

ວິທີການ ການ​ແກະຮອຍ​ສັດປ່າ

 
 

ນັກລ່າຄົນລາວ ຫລາຍຄົນເກັ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາ ສັດ ແລະ ຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆຂອງພວກມັນ, ແຕ່ພວກເຂົາພຽງແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈພື້ນຖານລະບົບນິເວດ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງສັດເພື່ອເຮັດວຽກນີ້ໄດ້; ໃນກໍລະນີທີ່ສັດປ່າມີຢູ່ທົ່ວໄປ ແລະ ບາງລັກສະນະຂອງພຶດຕິກໍາແມ່ນຄາດເດົາໄດ້, ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ທັກສະລະດັບສູງເພື່ອຊອກຫາສັດນັ້ນ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວນັກລ່າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ຄາດເດົາຫຼາຍກວ່າການຕີຄວາມຫມາຍ ຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງ 'ການແກະຮອຍ'. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບນັກຫຼິ້ນໝາກດາມ ທີ່ເກັ່ງ ຜູ້ທີ່ຮູ້ກົດເກນທັງໝົດ ແລະ ສາມາດຄາດເດົາການເຄື່ອນໄຫວຂອງໝາກດ້າມ(ໝາກລຸກ)ໄດ້ ເມື່ອປຽບທຽບກັບນັກຫຼີ້ນໝາກດາມລະດັບໂລກຜູ້ທີ່ສາມາດວິເຄາະໄດ້ຫຼາຍກວ່າການຄາດເດົາ.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ອາດຈະມີຄົນໃນລາວທີ່ໃຊ້ເວລາເປັນຫຼາຍປີ ສະສົມປະສົບການ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງສັດ ຢູ່ໃນປ່າ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເກະຮອຍສັດປ່າຢ່າງແທ້ຈິງ, ຄຳຖາມນີ້ ແມ່ນພຽງແຕ່ “ຈະຊອກຫາເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?” ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພວກເຮົາກໍ່ຍັງເຊື່ອອີກວ່າຍັງມີໄວໜຸ່ມຄົນລາວ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງສັດ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີທ່າແຮງ ທີ່ຈະກາຍມາເປັນນັກແກະຮອຍສັດ ທີ່ດີໄດ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ພັດທະນາທັກສະເຫຼົ່ານີ້

 

ທັກສະການການເກະຮ່ອງຮອຍສັດໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະ ຍົກຍ້ອງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສາກົນ ແລະການແກະຮ່ອງຮອຍສັດເປັນອາຊີບສໍາລັບຫຼາຍຄົນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມແລະໂຄງການຝຶກອົບຮົມເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການແລະສົ່ງເສີ່ມທັກສະຕ່າງໆ. ຊ່ຽວຊານການແກະຮອຍສັດປ່າຕ່າງປະເທດອາດຈະບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສະເພາະກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າໃນລາວ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າມີທັກສະການແກະຮ່ອງຮອຍທີ່ພິເສດ ເຊັ່ນດຽວກັບທັກສະອື່ນໆ, ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການອັນໃຫມ່ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ, ສະນັ້ນ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການນໍາເອົາຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດທີ່ມີປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກທົ່ວໂລກມາສົມທົບກັບນັກແກາະຮ່ອງຮອຍສັດປ່າພາຍໃນລາວທີ່ມີປະສົບການແລະ ຊາວໝຸມຜູ້ມີແຮງຈູງໃຈ ຈະເປັນສີ່ງທີ່ດີແລະແນ່ນອນທີ່ສຸດທີ່ຈະດໍາເນີນການຊອກຫາເສົາຫລາ, ແລະນອກຈາກນ້ນຈະໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃນການແກະຮ່ອງຮ້ອຍສັດແບບມືອາຊີບໃຫ້ກັບຂອງສະມາຊິກທີມງານຊອກຫາເສົາຫລາຢູ່ໃນລາວ.

 
track2.jpeg

ໃນການແກະຮອຍສັດປ່າ, ນັກແກະຮອຍສັດປ່າຈະນຳໃຊ້ທັກສະຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊອກຫາ, ຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ຕິດຕາມທາງທີ່ສັດພາໄປ; ໂດຍການນໍາ​ໃຊ້ ​ຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆ ຂອງສັດ ສ້າງ ແລະ ​​ປະ​ໄວ້​ ຂ້າງຫລັງ ເພື່ອນຳທາງພວກເຂົາ. ການທີ່ຈະເຮັດວຽກດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້, ນັກເເກະຮອຍຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງສັດ ແລະ ທັກສະທີດີໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ເຊິງພວກເຂົາສາມາດສັງເກດ ຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຕີຄວາມຫມາຍຢ່າງມີເຫດຜົນຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາພົບເຫັນ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາ ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າສັດນັ້ນກຳລັງເຮັດຫຍັງ ແລະ ຄາດຄະເນຢ່າງມີເຫດຜົນວ່າຈະຕິດຕາມຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆຂອງສັດແບບໃດ.