About Saola - ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ເສົາຫລາ

 

ພວກທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າໂຕ ເສົາຫລາ ແມ່ນຫຍັງ?

 

ເສົາຫລາ Saola Pseudoryx nghetinhensis ແມ່ນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳ້ນົມ ຂະຫນາດໃຫ່ຍ ເຊິ່ງມີນໍ້າໜັກ 80 – 100 ກິໂລກຣາມ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືໂຕເຍືອງ ປະສົມ ໂຕແບ້ ແຕ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນວົງສະກຸນ ຂອງສັດຈຳພວກ ງົວຄວາຍປ່າ ມີລັກສະນະພິເສດ ຄືໃບໜ້າ ແລະ ກົ້ນ ມີຈຸດດ່າງສີຂາວ ແລະ ເຂົາຂອງມັນຊື່ ແລະ ສາມາດຍາວໄດ້ເຖິງ 50 ຊັງຕີແມັດ (ຮູບພາບສະແດງຊ້າຍມື). ເສົາຫລາ ເປັນສັດທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ແລະ ເປັນສັດສະເພາະຖິ່ນ ທີ່ອາໃສຢູເຂດສາຍພູຫລວງ ຕາມຊາຍແດນ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ບໍ່ພົບບ່ອນໃດໃນໂລກ. ເສົາຫລາ ແມ່ນມີຄວາມພິເສດ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຖືກພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວໄປໃນຂົງເຂດປະເທດອື່ນ ຍົກເວັ້້ນ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຄືກັບສັດປ່າ ຫວງຫ້າມຊະນິດອື່ນທົ່ວໄປເຊັ່ນ: ເສືອໂຄ່ງ, ກະທິງ ແລະ ຊ້າງ ແລະ ອື່ນໆ. ເສົາຫລາ ມີຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຄາດຄະເນ ມີພຽງ 50 – 100 ໂຕເທົ່ານັ້້ນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ເຊິ່ງຖືກຈັດເປັນສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ ຫຼື ບັນຊີ I ຂອງຂໍ໊ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບັນຊີ ສັດນຳ້ ແລະ ສັດປ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ.

 

ພວກທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ເສົາຫລາ ຖືກຄົ້ນພົບທຳອິດຢູ່ໃສ ແລະ ໃນປີໃດ?

 
 

ເສົາຫລາ ຖືກພົບເຫັນທຳອິດ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ປີ 1992 ແລະ ໜຶ່ງປີ ຕໍ່ມາ ປີ 1993 ແມ່ນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບທຳອິດໃນ ປະເທດລາວ. ຫລັກຖານ ການພົບເຫັນ ເສົາຫລາ ຈາກການຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບດັກສັດປ່າ ຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນ ປະເທດລາວ ຕ້ອງຢ້ອນກັບໄປ 23 ປີກ່ອນ ໃນຊຸມປີ 1999 ເຊິ່ງປະຈຸບັນແມ່ນ ຂື້ນກັບ ເມືອງໄຊຈຳພອນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ເສົາຫລາ ທີ່ຖືກຈັບໂຕໄດ້ໂດຍຖືກແຮ້ວຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໂດຍບັງເອີນ ລ່າສຸດ ແມ່ນປີ 2010 ທີ່ບ້ານໂພນງາມ ເມືອງໄຊຈຳພອນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

 
Martha head copy 4.jpg

ບັນຫາໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼັກຂອງ ເສົາຫລາ ແມ່ນມາຈາກການລ່າສັດ ໂດຍການໃສ່ແຮ້ວ ແລະ ການສູນເສຍຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ. ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຂອງມັນຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫນ້າວິຕົກ, ເພື່ອຊ່ວຍໃນການອະນຸລັກ ເສົາຫລາ ພວກເຮົາມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຊອກຫາໂຕເສົາຫລາຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດໃນປ່າ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມັນຢູ່ພາຍໃນຖີນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງມັນ ເຊິງນີ້ເປັນບູລິມະສິດສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການອະນຸລັກ ເສົາຫລາ ໃນເວລານີ້.

ແລະ ພວກທ່ານຮູ້ຢູ່ບໍ່ວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ ຂອງເສົາຫລາ ແມ່ນຫຍັງ?

 
 
 
snare.png

ມູນລະນິທິ ເສົາຫລາ ເພື່ອການອະນຸລັກພື້ນທີ່ສາຍພູຫຼວງ ເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ຮັບການຈົດທະບຽນໃນສະຫະລັດ ອາເມິຣກາໃນປີ 2017. ພວກເຮົາເປັນກຸ່ມອະນຸລັກພາກສະໜາມ ແລະ ເປັນຜູ້ນຳໃນດ້ານອະນຸລັກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມຸ້ງໝັ້ນ, ມີປະສົບການຫຼາຍທົດສະວັດໃນການສຳຫຼວດ ເສົາຫລາ ແລະ ສັດປ່າ ຕາມພື້ນທີ່ສາຍພູຫຼວງ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອນໍາເອົາຊັບພະຍາກອນເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮັກສາເສົາຫລາຈາກການສູນພັນວິທີການຄົ້ນຫາ ເສົາຫລາ ໃນພາກພາກສະຫນາມ ແມ່ນໄດ້ລວບລວມເອົາວິທີການ ແລະ ບົດຮຽນ ທີປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ນຳໄຊ້ຢ່າງແພ່ຫຼາຍ ແລະ ເຄີຍນຳໄຊ້ກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວໂລກ ປະກອບດ້ວຍ ການນຳໄຊ້ໝາໃນການດົມກິ່ນຄົ້ນຫາ, ການແກະຮ່ອງຮອຍ ສັດປ່າ, ແລະການນຳໄຊ້ ເຄື່ອງມີການກວດຫາສາຍພັນຖຸກຳ (DNA) ແບບພົກພາໃນພາກສະຫນາມ ເຊິ່ງວິທີການເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ກ່າວມາ ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະການຄົ້ນຫາ ເສົາຫລາ ຢ່າງເຂັ້ມຂຸ່ມທີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າມູນລະນິທິ ເສົາຫລາ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຫຍັງ?

 
 
 
Saola-Foundation_LOGO-FINAL_black.png

ພວກທ່ານຮູ້ແລ້ວບໍ ວ່າວິທີການໃດແດ່ ທີ່ພວກເຮົາ ຈະໃຊ້ເພື່ອ ຊອກຫາ ເສົາຫລາ?

 
 
 

ຄໍາຕອບນີ້ແມ່ນ ເສົາຫລາ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ວິທີການແບບສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງວິທີການດັ່ງກ່າວ ລວມມີ ການຊອກຫາ ຮ່ອງຮອຍຂອງ ເສົາຫລາ (ບໍ່ວ່າຈະເປັນມູນສັດ, ຮອຍຕີນ, ຮອຍການກິນພືດ ແລະ ອື່ນໆ), ນອກນັ້້ນ ການຊອກຫາ ດົມກິ່ນ ມູນສັດ (ຂີ້ສັດ) ໂດຍການໃຊ້ໜາ !!! ແມ່ນແລ້ວ ພວກທ່ານຟັງບໍ່ຜິດດອກ ‘ໃຊ້ໝາ’ ເພື່ອດົມກິ່ນ ກໍ່ເປັນວິທີໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໃຊ້ ຄຽງຄູ່ກັນກັບວິທີກວດຫາ ສາຍພັນຖຸກຳ (DNA) ຈາກມູນສັດແບບພົກພາໃນພາກສະຫນາມ ແລະ ອື່ນໆ ວິທີການຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະການຄົ້ນຫາ ເສົາຫລາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິງເປັນວິທີການໃນວຽກງານອະນຸລັກຄັ້ງທຳອິດທີ່ນຳໄຊ້ພາຍໃນສປປ ລາວ

 

ເຊິ່ງການທີ່ປະຊອກຫາ ເສົາຫລາ ໄດ້ນັ້ນ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງພັດທະນາວິທີການຊອກຫາ ເສົາຫລາ

ພວກເຮົາ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເຊື້ອເຊີນທ່ານເຂົ້າໄປ ອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ທີ່ເວັບໄຊ໌: www.saolafoundation.org