Conservation Detection Dog
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ “ວິທີການນຳໃຊ້ໝາດົມກິ່ນໃນການຊອກຫາ ເສົາຫລາ”

 

ດັ່ງທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ ໜຶ່ງໃນວິທີການຊອກຫາ ເສົາຫລາ ແມ່ນພວກທ່ານຟັງບໍ່ຜິດດອກ ພວກເຮົາຈະໃຊ້ໜາດົມກິ່ນ ເພື່ອຊອກຫາ ເສົາຫລາ ນຳພວກເຮົາມາເລີຍ ວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ?

 

ໝາແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນວຽກງານອະນຸລັກເພືື່ອຊ່ວຍການຄົ້ນຫາສັດປ່າ ໂດຍອາໃສການຊອກຫາຮ່ອງຮອຍຈາກການດົມກີ່ນ ເນືອງຈາກໝາ ມີຕ່ອມປະສາດຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງກີ່ນສູງກວ່າຄົນເຮົາເຖີງ 10,000 - 100,000 ເທົ່າ ໝາ ມີຄວາມສາມາດທີ່ມະຫັດສະຈັນ ໃນການດົມກິ່ນ ເພື່ອແຍກຄວາມແຕກຕ່າງທັງສອງ ລະຫວ່າງ ກິ່ນທີ່ແຕກຕ່າງ ເຊັ່ນ: ໝາ ສາມາດຈຳແນກ ຫຼື ລະບຸ ບຸກຄົນ ໂດຍການອາໄສ ຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງກິ່ນ; ໝາ ສາມາດລະບຸ ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ໂດຍການໄດ້ກິ່ນຂອງພະຍາດ (ໄວຣັສ) ແລະ ກວດພົບກິ່ນທີ່ຈາງ (ອ່ອນໆ) ຕົວຢ່າງ: ໝາ ສາມາດດົມກິ່ນ ຕ່າງໆ ໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ ເຊັ່ນ: ຫຼາຍໆ ກິໂລແມັດ.

 

ການເຮັດວຽກຂອງໝາດົມກີ່ນ ແລະ ຜູ້ດູແລໝາ

 
 

ໝາ ທີ່ຖືກເລືອກ ແລະ ຝຶກ ມາເປັນພິເສດ ໄດ້ຖືກໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງທົ່ວໂລກ ສຳລັບຫຼາຍສິ່ງ ໂດຍການດົມກິ່ນ ຕົວຢ່າງ: ໝາ ແມ່ນໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນການ ກວດຫາຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໄດ້ໄວກ່ວາ, ຖືກກວ່າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ກ່ວາ ການໃຊ້ເຄື່ອງກວດ. ໝາ ໄດ້ຖືກໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໃນການຊອກຫາສານທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ສານເສບຕິດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງກະສິກຳ) ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ (ໝາ ຖືກໄຊ້ ເພື່ອຄົ້ນຫາ ສິ່ງເຄື່ອນຢ້າຍ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າຂາຍ ໂຕລິ່ນ ຢູ່ໃນປະເທດໄທ). ສໍາລັບສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຫາຍາກ (ຢາກໃນການຊອກຫາ ແລະ ຢາກທີ່ພົບເຫັນ) ຕົວຢ່າງ: ກັບລະເບີດ (ທີ່ຝັງໄວ້ພື້ນດິນ) ຢູ່ໃນປະເທດ ກໍາປູເຈ້ຍ, ແລະ ໝາ ໄດ້ຖືກໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາສຶກສາ ສັດປ່າ ການຊອກຫາຊະນິດພັນຫຼາຍໆຊະນິດ ໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຜ່ານການຊອກຫາຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ມູນສັດ (ຂີ້ສັດ) ເຊິ່ງ ໝາ ໄດ້ຖືກໃຊ້ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນການຊອກຫາ ໂຕລິ່ນ ແລະ ໂຕແຮດ.

 

ໝາ ສາມາດຖືກຝຶກ ເພື່ອຊອກຫາຊະນິດພັນສັດ, ພືດ, ແມງໄມ້ ລວມທັງ ໂຕປາ ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນນໍ້າ. ບໍ່ແມ່ນວ່າ ໝາ ທຸກໂຕ ສາມາດ ເປັນໝາທີ່ດີ ແລະ ເກັ່ງ ໃນວຽກງານ, ການໃຊ້ໝາ ເພື່ອການສຳຫຼວດຊອກຫາ ແລະ ມັນຕ້ອງການ ການເລືອກເຟັ້ນ ຫລາຍກ່ວາ 1000 ໂຕ ເພື່ອຊອກຫາ ໜາໂຕໜຶ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະພຶດຕິກຳທີ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ກາຍມາເປັນ ໝາ ທີ່ດີ ແລະ ເກັ່ງ. ການເຮັດວຽກກັບ ໝາ ຕ້ອງການການຝຶກອົບຮົມທີ່ພິເສດ ລວມທັງ ໜາ ແລະ ຜູ້ດູແລໝາ ເພື່ອໜັ້ນໃຈວ່າ ໝາ ເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ມັນ ກຳລັງຊອກຫາ (ກິ່ນ) ແລະ ສໍາລັບ ຜູ້ດູແລໝາ ເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າ ໝາ ກໍາລັງພະຍາຍາມບອກຫັຍງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ດູແລໝາ. ນີ້ມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງມີສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດ ລະຫວ່າງ ໝາ ແລະ ຜູ້ດູແລໝາ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ດູແລໝາ ຕ້ອງໄດ້ຖືກເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງເຊັ່ນດຽວກັນ ຄືກັບ ໝາ. ຜູ້ດູແລໝາ ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເຕັມໃຈ ທີ່ຈະດູແລ ໜາ ຂອງພວກເຂົາ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 7 ມື້ ຕໍ່ ອາທິດ ແລະ ຜູ້ດູແລໝາ ຕ້ອງມີແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ມັກ ທີ່ຈະເຮັດວຽກ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ພຶດຕິກຳ ແລະ ສັນຍານ ຕ່າງໆ ຂອງໝາ, ສຳຄັນ ຜູ້ດູແລ ໝາ ເຂົ້າໃຈດີ ໃນລາຍລະອຽດ ສິ່ງທີ່ ໝາ ຕ້ອງການທີ່ຈະສື່ສານ ກັບຜູ້ດູແລໝາ.

ໝາ ດົມກີ່ນ ແລະ ຄົນຜູ້ດູແລຈະໄດ້ຮັບການຝຶກວິທີການໂຕ້ຕອບ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃຫ້ເປັນທີມດຽວກັນ ແລະ ເຮັດວຽກຄວບຄູ່ກັນໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍອັນດຽວກັນ ໂດຍຮ່ວມກັນຍ່າງສຳຫຼວດໃນປ່າໃນໂດຍຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 4-5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ໂດຍສະເລ່ຍໄລຍະທາງເຖິງ 15 ກິໂລແມດ ຕໍ່ມື້, ເພື່ອຊອກຫາເປົ້າໝາຍ. ດ່ັງນັ້ນ ການເຮັດວຽກຂອງຄົນຜູ້ດູແລໝາ ແລະ ຫມາດົມກີ່ນ ແມ່ນຄືກັນກັບຄູ່ຫູສະມາຊິກຮ່ວມທີມ ເພາະສະນັ້ນຜູ້ທີ່ຈະດູແລໝາດົມກິ່ນນັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມມັກຮັກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕະຫຼອດເວລາ ນອກຈາກມື້ທີ່ເຮັດວຽກໃນການຊອກຫາ ເສົາຫລາ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເບິງແຍງ ໃຫ້ການການພັກຜ່ອນ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເຊິງໃນແຕ່ລະມື້ ໝາຈະຕ້ອງກວດສຸຂະພາບ ແລະຜູ້ດູແລໝາດົມກີ່ນຈະຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງໝາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.